සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

TOP AD


මනෝ විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

Joseph Ranjith Kumar (පුරුෂ) - BSc (Hons) Business and Psychology, MA (Hons) Counselling Psychology, 21 Years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මනෝ විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව

London College of Higher Education aspires to be the leading education institute with an international level of excellence.
ස්ථානය: වෙන්නප්පුව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව
ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විද්‍යාපීඨය

SIBA is a unique liberal arts higher educational institute set up within a monastic and eco-friendly environment


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විද්‍යාපීඨය
Times Campus - නුගේගොඩ

Times Campus, the higher education wing of Vidura College Colombo, offers innovative solutions in learning to the discerning from Diploma to PhD.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, නුගේගොඩ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Times Campus - නුගේගොඩ
Welington College - මහනුවර

ආයතනය: Welington College is dedicated to providing high-quality education to students from all over the world


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Welington College - මහනුවර
Metropolitan College - දෙහිවල

Metropolitan College, Sri Lanka, was incorporated in 1999, and is a reputed higher education institute.
ස්ථානයන්: කල්මුනේ, දෙහිවල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Metropolitan College - දෙහිවල
UNEX College of Higher Education - කුරුණෑගල

ආයතනය: UNEX College of Higher Education - A well-known institute for IELTS Courses in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
UNEX College of Higher Education - කුරුණෑගල
International English Language Center - මහනුවර

ආයතනය: International English Language Center - Teacher Training and Spoken English Courses for After O/L & A/L Students.
ස්ථානය: මහනුවර


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
International English Language Center - මහනුවර
CCL ඇකඩමිය

ආයතනය: CCL Academy - Pioneering institute in Up skilling students to global standards


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Freudians Institute of Psychology and Higher Studies - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: Freudians Institute of Psychology and Higher Studies - General Psychology, Introduction to counselling and Counselor, Abnormal Psychology


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Freudians Institute of Psychology and Higher Studies - ඔන්ලයින් පන්ති
Harward College කොළඹ

ආයතනය: Harward College Colombo - An innovative Sri Lankan college that offers official undergraduate and graduate university courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Harward College කොළඹ
මනෝ විද්‍යාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව

First Friends Campus - FFC is an institute specialized in Medicine, Engineering, Business, Primary Teacher Training (AMI Montessori Method & Primary).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, කටුගස්තොට


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මනෝ විද්‍යාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව
American International Campus [AIC]

ආයතනය: AIC Campus - World Class Higher Education in Engineering, Business, Biomedical, Health Sciences, Psychology, Early Childhood Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
American International Campus [AIC]
මනෝවිද්‍යාව සාමාන්‍ය සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව

Asanka Namal (පුරුෂ) - HDI.Psychology.LIPs


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මනෝවිද්‍යාව සාමාන්‍ය සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව
Lotus Mind Psychology Institute - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: Lotus Mind Psychology Institute - Online Short courses, English Medium


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Lotus Mind Psychology Institute - ඔන්ලයින් පන්ති
මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයන ආයතනය

මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයන ආයතනය - Established in 1983 and affiliated to Sri Lanka National Institute of Professional Counsellors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයන ආයතනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry