සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


නිවසේදී උසස් පෙළ ICT

Madhawa Hettiarachchi (පුරුෂ) - B.Sc Physical Science [University of Colombo - Computer Science as Main Subject], A/L ICT Teacher in Government School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නිවසේදී උසස් පෙළ ICT

TOP AD


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

Chathura Palliyaguru (පුරුෂ) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

TOP AD


AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

Purnima Jayaweera (ස්ත්‍රී) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 12, 13 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Ruwini Thennakoon (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Information Technology - BIT (University of Colombo), HDIT, DIT (UCSC), Diploma in Teaching ICT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 12, 13 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
Expertexon - පිළියන්දල

ආයතනය: Expertexon - A distinguished higher educational institution dedicated to shaping the minds of tomorrow


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Expertexon - පිළියන්දල
ඔන්ලයින් I.C.T. පන්ති - ශ්‍රේණිය 10, 11, 12, 13

Basuru Chethika (පුරුෂ) - Undergraduate - University of Sri Jayawardenepura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් I.C.T. පන්ති - ශ්‍රේණිය 10, 11, 12, 13
උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

Eng. Chanuka Kannangara (පුරුෂ) - MIT (UoK), BTech in Engineering (OUSL), AMISA (NISE-India),Dip in soft. Eng., AMIE(IESL-SL), AEng.(ECSL-SL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - පුණරීක්ෂන පන්ති / සිද්ධාන්ත

Manoj De Saram (පුරුෂ) - B.Sc. GTP in IT, MIT (Reading - final semester), Over 10 years experience both in local and International syllabuses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ICT සහ උ/පෙ ICT

Saminda S Jayaratne (පුරුෂ) - BIT, SCJP


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ ICT සහ උ/පෙ ICT
උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) 2025

ඉසුරු රණතුංග (පුරුෂ) - උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර පරික්ෂක, Bachelor of Network Technology (Medal Honor), CCNA, DICT, Diploma in Software Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) 2025
පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සාමාන්‍ය පෙළ , උසස් පෙළ

Master (පුරුෂ) - UK degree holder (University of Wolverhampton) and International School Teacher. MCP and MCSA and TKT professional qualified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සාමාන්‍ය පෙළ , උසස් පෙළ
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) AL OL ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

බිශාන් ද සිල්වා (පුරුෂ) - A fully qualified individual with exposure to IT industry for more than 10 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) AL OL ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්
උසස් පෙළ 2025/2024 ICT පෞද්ගලික / ඔන්ලයින් පන්ති

Indika (පුරුෂ) - BSc (Engineer) / Lecturer


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ 2025/2024 ICT පෞද්ගලික / ඔන්ලයින් පන්ති
සිංහල මාධ්‍යයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Kavishna Munasingha (පුරුෂ) - BSc (Hons) Software Engineering - Cardiff Metropolitan University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල මාධ්‍යයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
සා/පෙළ සහ උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Heshan Bandara (පුරුෂ) - Software Developer & Cyber Security Expert, Bachelor of Information Technology (University of Colombo), MIS (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උ/පෙ සහ ශ්‍රේණිය 6-11 - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Sanjaya Siriwardane (පුරුෂ) - BIT, MACS, CCNA, Over 30 years experience in Computer Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උ/පෙ සහ ශ්‍රේණිය 6-11 - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry