තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

N. Senthuran (පුරුෂ) - 5 years experienced government school teacher, BSc - University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති දෙමළ මාධ්‍යයෙන්
ඔන්ලයින් I.C.T. පන්ති - ශ්‍රේණිය 10, 11, 12, 13

Basuru Chethika (පුරුෂ) - Undergraduate - University of Sri Jayawardenepura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් I.C.T. පන්ති - ශ්‍රේණිය 10, 11, 12, 13
පෞද්ගලික පන්ති - භෞතික විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උ/පෙ සහ සා/පෙළ

Poojitha Jayasinghe (පුරුෂ) - BSc / PGDE, Well experienced, Government National school teacher, Participating Advanced Level Paper marking


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති උ/පෙ සිසුන් සඳහා

Dr. P. Ariyaratne (පුරුෂ) - A Senior Lecturer in a government university and a visiting lecturer in several leading private universities


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - උ/පෙ 2023 සිද්ධාන්ත / පුණරීක්ෂන පන්ති

Navin (පුරුෂ) - B.Sc. and MSc in ICT, 16 Years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Heshan Bandara (පුරුෂ) - Software Developer & Cyber Security Expert, Bachelor of Information Technology (University of Colombo), MIS (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ISS Campus - කොළඹ 13

ආයතනය: ISS Campus - A professional ICT academy which offers basic and in-depth courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ISS Campus - කොළඹ 13
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය - ඔන්ලයින් පන්ති

Sansali De Silva (ස්ත්‍රී) - Bachelors in IT - University of Colombo (UG), CIMA Adv Dip MA, Island 2nd - 2019 ALs


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය - ඔන්ලයින් පන්ති
සා/පෙළ සහ උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Lalindu Lokuliyana (පුරුෂ) - Bachelor of Computer Science, M.Sc in computer science, Working as a Visiting Lecturer at Open University Anuradhapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
2023 / 2024 උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති

Shiranthi Adhikari (ස්ත්‍රී) - M.SC in computer science, A qualified software developer and ICT trainer with more than 7 years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2023 / 2024 උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති
ගණිතය සහ ‌ICT පංති

Mr. Rusiru Tharaka (පුරුෂ) - කළමණාකරණය සම්බන්ධයෙන් දෙවන පංතියේ සාමාර්ථයක් සහිත උපාධියක්, සන්නිවේදන තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ගෞරව උපාධියක් සහිත උපාධියක්


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ ‌ICT පංති
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - කවිශාන් ගුණවර්ධන

Kavishan Gunawardana (පුරුෂ) - BSc Software Engineering (Plymouth - UK), BIT - UCSC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - කවිශාන් ගුණවර්ධන
Institute of Computer Education Studies - ICES

ICES - Green Learning Campus - Maths, Tamil, Spoken English, ICT, English


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Institute of Computer Education Studies - ICES

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry