සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - නිලන්ත විමලසේන

Nilantha Wimalasena (පුරුෂ) - BA (Hons) MACO (Sp), MA (MACO) Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - නිලන්ත විමලසේන
උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - ඉමේෂා රන්දෙණිය

ඉමේෂා රන්දෙණිය (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Communication and Creative Art [University of Colombo]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - ඉමේෂා රන්දෙණිය
මීඩියා උ/පෙ - සිද්ධාන්ත පන්ති

Isindra Moonesinghe (ස්ත්‍රී) - BA (Special), MSc in Mass Communication


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මීඩියා උ/පෙ - සිද්ධාන්ත පන්ති
උසස් පෙළ සිංහල සහ මීඩියා

Pavithra Hansani (ස්ත්‍රී) - B.A. (Sp) University of Colombo - Undergraduate


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සිංහල සහ මීඩියා
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Ruvini Boyagoda (ස්ත්‍රී) - BA Special Degree in Mass Communication. University of Sri Jayewardenepura, Diploma in English (USJ)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

Kaveesha Fernando (ස්ත්‍රී) - B.A. University of Sri Jayawardenepura, A School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
O/L and A/L Communication and Media Studies - තක්ෂිලා ගමගේ

තක්ෂිලා ගමගේ (ස්ත්‍රී) - BA (Communication) [Open University], Master of Arts (Mass Communication) [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
O/L and A/L Communication and Media Studies - තක්ෂිලා ගමගේ
උසස් පෙළ විභාගය සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

Hiruni Waththegama Arachchi (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - B.A. Sp. (In mass communication) - University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ විභාගය සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
Awin ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ආයතනය

Awin Online Education institute - ශ්‍රී ලාංකීය දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම අපගේ ප්‍රධානතම අරමුණයි.


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Awin ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ආයතනය
උ/පෙ Media - තනුජා ප්‍රියදර්ශි

Thanuja Priyadarshi (ස්ත්‍රී) - B.A. Kelaniya, M.A., Visiting Lecturer - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ Media - තනුජා ප්‍රියදර්ශි
උසස් පෙළ Media - රුවන්ති පෙරේරා

රුවන්ති පෙරේරා (ස්ත්‍රී) - Theory, Revision and Paper classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ Media - රුවන්ති පෙරේරා
අ.පො.ස. උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති

H M M Kumari Hennayake (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රපති ජනසන්නිවේදන (කැළණිය), ශාස්ත්‍රවේදී (කොළඹ), PGDE (කොළඹ), Dip. in counselling, IPICT, Med (Open University)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති
ඔන්ලයින් සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Jayani Dinuka (ස්ත්‍රී) - B.A. Mass Com (sp), University of Rajarata


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය

Jayashanka Sir (පුරුෂ) - Bachelor of performing Arts (UVPA - UG), Rea. Mass. Com (UK), Dip. in Human Resource Management (GC)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 2024 / 2025

Thushani Jayanka Perera (ස්ත්‍රී) - BA / PGDC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 2024 / 2025

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry