සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ පන්ති

An experienced graduate teacher conducts the lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, වාණිජ පන්ති
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ

ආයතනය: කේසරී Nawagamuwa - පලපුරුද්ද සහිත ඇදුරු මඩුල්ලකින් යුත් වෙනස්ම ආරයේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එක් පංතියකට සිසුන් 20 පමණක් බදවා ගැනේ
වාණිජ, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පන්ති

An experienced graduate teacher conducts lessons


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OL / AL ලන්ඩන් සහ දේශීය - ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර, අධ්‍යයනය වාණිජ

Renuka Premachandra (ස්ත්‍රී) - Chartered Licenciate, teaching in International school and Institute 10 years and still working as a private tutor


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)

Haritha Prasan Amarasinghe (පුරුෂ) - Degree in Business Management & Accounting, PG Dip. in Marketing, Cert. in English teaching, Over 15 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ වාණිජ - ශ්‍රේණිය 10/11, සා/පෙළ සහ උ/පෙ (දේශීය / ලන්ඩන්)
Acc - BS - Econ එකම තැනකින්

Harry Perera (පුරුෂ) - B.Com(sp) USJ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Acc - BS - Econ එකම තැනකින්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry