ඔන්ලයින් සංයුක්ත ගණිතය පන්ති - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sandaruwan Sir (පුරුෂ) - BSc Survey Hons (Undergraduate) - Special in Land Management


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් සංයුක්ත ගණිතය පන්ති - ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන්
උ/පෙ ගණිතය සහ SFT - දෙමළ මාධ්‍යයෙන්

GCE A/L Mathematics and SFT (Science for Technology) Individual & group classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගණිතය සහ SFT - දෙමළ මාධ්‍යයෙන්
සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති - උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය

Dhanushka Subhashana (පුරුෂ) - BSc. Mathematics and Applied Mathematics, B.Eng (Hons) Mechanical Engineering (UK / Undergraduate)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති - උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය
AL සංයුක්ත ගණිතය ඉංග්‍රීසි / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Dileepa Rathnayaka (පුරුෂ) - Passed out from the faculty of Engineering University of Moratuwa and completed MBA from the university of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය හසිත මදුසන්ක සමඟ

Hasitha Madusanka (පුරුෂ) - BSc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය හසිත මදුසන්ක සමඟ
සංයුක්ත ගණිතය 2024 AL

Nilakshi Jayawardena (ස්ත්‍රී) - ජාතික පාසල් ආචාර්ය, විභාග උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය 2024 AL
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) 6 ශ්‍රේණිය සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Imal Chatura (පුරුෂ) - Bachelor in IT (Hons) University of Colombo, Bachelor in Science - University of Jayawardenepura, Former lecturer at ESOFT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) 6 ශ්‍රේණිය සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ
උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Kalana Kularathna (පුරුෂ) - BSc maths physics UOP, MSc Nano science and technology (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ උපකාරක පන්ති - සංයුක්ත ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව

Tharindu S Thilakarathne (පුරුෂ) - Bsc Hons 4yr special degree in Physics with Subjects: Electronics, Computer Studies, Pure/Applied Mathematics & 3.56 GPA


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ උපකාරක පන්ති - සංයුක්ත ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව
උසස්පෙළ උපකාරක පන්ති - සංයුත්ත ගණිතය

Sandeepa Wedagedara (පුරුෂ) - B. Sc. Engineering (UG) - University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස්පෙළ උපකාරක පන්ති - සංයුත්ත ගණිතය
සංයුක්ත ගණිතය දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Shihan Croos (පුරුෂ) - Bsc. in Engineering, Specialised in Mechanical engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය

Hashini Dewmini (ස්ත්‍රී) - I am currently teaching several students. I have extensive knowledge and confidence in the subjects I teach


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය (2022 - Theory / Paper / Revision, 2023 - Theory, 2024 Theory)

Thulnitha De Silva (පුරුෂ) - BSc in Mathematics (UG)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය (2022 - Theory / Paper / Revision, 2023 - Theory, 2024 Theory)
සංයුක්ත ගණිතය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - තාරුක ඇන්තනි

Tharuka Anthony (පුරුෂ) - Undergraduate - BSc (Physical Science) University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - තාරුක ඇන්තනි
උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යයෙන්) පන්ති

Yasith Wijesinghe (පුරුෂ) - Undergraduate, University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යයෙන්) පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa