සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

TOP AD


උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය

Emil Silva (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons.) Engineering Graduate from University of Moratuwa having teaching experience for more than 10 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය
ශ්‍රී ලංකාවේ 6 සිට 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා ගණිතය (දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්)

Madusha Nishad (පුරුෂ) - 2016 - 2020 - Bsc.(Nawala OUSL) 2018 - 2020 - Electrical Engineering - Diploma LEVEL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකාවේ 6 සිට 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා ගණිතය (දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ - සංයුක්ත ගණිතය

Mayuri Chandralal (ස්ත්‍රී) - BSc (Maths) Sp [University of Sri Jayewardenapura]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ - සංයුක්ත ගණිතය
සංයුක්ත ගණිතය - අමිල සී. සුරවීර

Amila C. Suraweera (පුරුෂ) - BSc Engineering, Civil Engineering, A.M.I.E.S.L., M.C.E.A. (UK)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය - අමිල සී. සුරවීර
A/L සංයුක්ත ගණිතය - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

Dinuka Viraj (පුරුෂ) - BSc Engineering [University of Moratuwa]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
A/L සංයුක්ත ගණිතය - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති
උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය / උසස් ගණිතය

Deepthi Chandralal (පුරුෂ) - BSc Engineering (Hons) University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය / උසස් ගණිතය
සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති

Rihana Irfan (ස්ත්‍රී) - BSc, PGDE, Paper marking examiner


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය පන්ති
ඔන්ලයින් උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය

Chathura Jayasekara (පුරුෂ) - Mechanical Engineering Graduate from University of Moratuwa, Over 16 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය
සංයුක්ත ගණිතය - සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Charith Manathunga (පුරුෂ) - B.Sc. Engineering (Hons) University of Moratuwa, More than ten year teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය - සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
සංයුක්ත ගණිතය - ඩිල්ෂාන් වීරක්කොඩි

Dilshan Weerakkody (පුරුෂ) - BSc Engineering (Hons), University of Sri Jayawardenepura, MPhil (Reading), USJP


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය - ඩිල්ෂාන් වීරක්කොඩි
සංයුක්ත ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් උපකාරක පන්ති

Dhanushka Banadara (පුරුෂ) - Bsc Engineering, Msc Engineering


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය / භෞතික විද්‍යාව පෞද්ගලික / කණ්ඩායම් උපකාරක පන්ති
සංයුක්ත ගණිතය සහ ව්‍යාපාරික ගණිතය

Thulnitha De Silva (පුරුෂ) - Bsc in Mathematics


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය සහ ව්‍යාපාරික ගණිතය
ශ්‍රේණිය 6 සිට උසස් පෙළ පන්ති - ගණිතය

Mohamed Sanoos (පුරුෂ) - BSc Eng in Moratuwe campus, Over 10 years maths teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට උසස් පෙළ පන්ති - ගණිතය
ගණිතය සඳහා ගුරුවරියක් - දේශීය / එඩෙක්සෙල්

Hashini Perera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Science of Engineering specialising in Civil Engineering at University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සඳහා ගුරුවරියක් - දේශීය / එඩෙක්සෙල්
සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ විද්‍යාව පන්ති

Sudarshana Fernando (පුරුෂ) - BSc Engineering [University of Ruhuna], High School Mathematics Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ විද්‍යාව පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry