සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


ආර්ථික විද්‍යාව / ගිණුම්කරණය / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උසස් පෙළ / සාමාන්‍ය පෙළ - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Sanath Withanage (පුරුෂ) - Master's in Business Analytics - UK, B.Sc. Accounting (Special) Degree - USJP, CA Finalist, Investment Analyst


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව / ගිණුම්කරණය / ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උසස් පෙළ / සාමාන්‍ය පෙළ - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්
උ/පෙ ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Lahiru Sandaruwan Silva (පුරුෂ) - BSc (Sp) University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - නාරද දිසානායක

නාරද දිසානායක (පුරුෂ) - B.Sc. Management (Sp.) USJ


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - නාරද දිසානායක
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ - ශාන් චානක

Shan Chanaka (පුරුෂ) - Business Management (Hons) in Marketing with 2nd class upper division


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ - ශාන් චානක
එඩෙක්සෙල් උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ - ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර

Sachini (ස්ත්‍රී) - A teacher of a leading School in Colombo, a graduate of University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ආර්ථික විද්‍යාව

Rislee Gaffoor (පුරුෂ) - MBA (PIM - USJ), ACMA - UK, CGMA, ACCA - UK


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ ආර්ථික විද්‍යාව
ගිණුම්කරණය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ

Manusha (පුරුෂ) - B.B. Mgt. Mkt. Sp.Degree (University of Kelaniya), CA finalist, MAAT, Former lecturer at cyrex Maldives


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගිණුම්කරණය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උ/පෙ
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උපකාරක පන්ති

Nilukshi Perera (ස්ත්‍රී) - B Com special (Marketing) degree at University of Sri Jayawardenapura. Teacher of a reputed National School in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය උපකාරක පන්ති
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT

Olives Academy (පුරුෂ) - BSc (Hons) in Applied Accounting & Finance - Spain, CIMA (UK), MBA in Corporate Finance - University of Wales


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය උ/පෙ සහ සා/පෙළ, ජාත්‍යාන්තර උ/පෙ සහ සා/පෙළ, CIMA (UK), ACCA (UK), CMA. CASL, AAT
උ/පෙ සහ සා/පෙළ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Tesiana Shiona (ස්ත්‍රී) - Got selected for Peradeniya university (management), Following a degree program at ANC in international Business management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sateha College - කොළඹ

ආයතනය: Sateha College - At Sateha college, We go beyond traditional education, focusing on both understanding and confidence


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sateha College - කොළඹ
උසස් පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය) - ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Sayuri Witharana (ස්ත්‍රී) - An Undergraduate of the University of Moratuwa (Business Faculty). Obtained 3A passes with a district rank in the first 50


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ (දේශීය විෂය නිර්දේශය) - ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Ahmreetha Nandhakumar (ස්ත්‍රී) - Qualified ACCA student who have been teaching from past 3 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
ආර්ථික විද්‍යාව, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

Sujith Madhushanka (පුරුෂ) - Accountancy & finance special degree, CBA CA Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ආර්ථික විද්‍යාව, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ AS, උ/පෙ - උ/පෙ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rumesh Vishwanatha (පුරුෂ) - A degree in marketing and PG Diploma in Marketing [SLIM], MBA [Anglia Ruskin university, UK] over 10 years teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ AS, උ/පෙ - උ/පෙ දේශීය විෂය නිර්දේශය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry