කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෙවපද්ධති තාක්ෂණය

Lahiru Dissanayake (පුරුෂ) - Msc, Bsc


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෙවපද්ධති තාක්ෂණය
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සහ කෘෂි විද්‍යාව

Sameera Wijekuruppu (පුරුෂ) - BSc (Hons) Sp. (Agri tech. & Mgt.) - University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය සහ කෘෂි විද්‍යාව
උ/පෙ BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - උමේෂා දිසානායක

Umesha Dissanayaka (ස්ත්‍රී) - BBST (Hons) - RUSL


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - උමේෂා දිසානායක
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - BST

Sashitha Rathnasiri (පුරුෂ) - Bachelor of Agro Technology (Undergraduate), HND in Agriculture


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - BST
උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය පන්ති

Dilushi Kulathunga (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - BBST (Hons) - Wayamba University of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය පන්ති
උසස් පෙළ BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

A. P. R. Prabuddhi (ස්ත්‍රී) - BBST (Hons) Rajarata University of Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ඔන්ලයින් පන්ති

Dulangi Karunarathna (ස්ත්‍රී) - M.Phil (University of Colombo), BSc (University of Ruhuna), PGDE (Open University), Government Teacher, Practical Examiner


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ඔන්ලයින් පන්ති
උසස් පෙළ ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය මාර්ගගත පන්ති- තනි පුද්ගල

Classes conducted by Pavithra S. Jayasinghe (BSc, MSc, PGDE)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය මාර්ගගත පන්ති- තනි පුද්ගල
2023/24 කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) පන්ති

Menaka Weerasuriya (පුරුෂ) - උසස් පෙල කොළඹ රාජකීය විදාලයේ හදාරා,රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂකෘෂිකර්ම පීඨයේ කෘෂි සම්පත් කලමනාකරන විදාර්තයකි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2023/24 කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) පන්ති
BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

Sewwandi Ediriwarna (ස්ත්‍රී) - BSc. (Agri) (sp), National school teacher, Marking examiner


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
BST - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Daminda Siriwardana (පුරුෂ) - BBST (Hons) Faculty of Technology (USJP)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන, ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa