සිංහල |  தமிழ் |  English
wanted teacherwanted teacher

TOP AD


එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් පන්ති - වත්තල

Rangana Prasad (පුරුෂ) - Currently a teacher at a leading International school, Teaching edexcel and Cambridge for more than 10 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් පන්ති - වත්තල
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් IGCSE As සහ A2 ගණිතය සහ සංඛ්‍යානය

Devindi Philips (ස්ත්‍රී) - A teacher at Musaeus College, Colombo 07


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් උසස් පෙළ (AS සහ A2) සහ GCSE ගණිතය

Dilrukshi Wijetunga (ස්ත්‍රී) - Working as an edexcel Advanced Level teacher (AS and A2) since 2002


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය AS/A2, AL, OL එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

BSc Graduate Teacher, Over 15 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති පන්ති නිවසට පැමිණ - කොළඹ

Danushka Bogala (පුරුෂ) - Teacher at, Asian International School, Lyceum International School, Engineer, Bsc (hons) Eng University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති පන්ති නිවසට පැමිණ - කොළඹ
ලන්ඩන් උ/පෙ සහ සා/පෙළ පන්ති - සියලුම විෂයයන්

ආයතනය: Institute of Future Minds - A English medium institute for those who doing London Exams


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් උ/පෙ සහ සා/පෙළ පන්ති - සියලුම විෂයයන්
නිවසට පැමිණ / කුඩා කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව

C.R. Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc. Engineering (Hons.) (Moratuwa), MBA, AMIE(SL), AEng (ECSL), Aff.M. ASCE(USA), GradIMMM(UK), Over 12 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නිවසට පැමිණ / කුඩා කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

Individual / group classes conducted by senior tutors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cambridge / Edexcel Mathematics & Statistics, Business statistics, Further Maths, Assignment Helping

Dilki Rathnayake (ස්ත්‍රී) - Over 5 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cambridge / Edexcel Mathematics & Statistics, Business statistics, Further Maths, Assignment Helping
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව සඳහා ගුරුවරයෙක් - එක්සත් රාජධානියේ විභාග සඳහා

Ambagahapathirage Kushan Janaka Perera (පුරුෂ) - More than 25 years teaching experience, Local and Foreign international school exposure


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ භෞතික විද්‍යාව සඳහා ගුරුවරයෙක් - එක්සත් රාජධානියේ විභාග සඳහා
ගණිතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Udara Pathirage (පුරුෂ) - B.Sc.(Hons) - මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය / ඉංජිනේරු පීඨය, PG Dip in Science Education / Reading - පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, M.Sc.(පරිගණක විද්‍යාව / කියවීම) - මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව ගණිතය සංඛ්‍යානය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Eng. MR. Shihab (පුරුෂ) - One to one Online / Physical classes for O/L, AS, A2


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව ගණිතය සංඛ්‍යානය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
ජාත්‍යාන්තර ගණිතය | IAS, IAL, වසර 9 - IGSE | එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Nirojan S (පුරුෂ) - BEng(Hons) Computing and Electronics, More than 15 years of Tutoring Experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංඛ්‍යානය - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

Gayathri Gamage (ස්ත්‍රී) - B.Sc. Special Degree in Statistics (USJP), MBA (PIM), MSc (Reading - UOM), 10+ years’ experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංඛ්‍යානය - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්
Probability and Statistics Classes

Sarath Banneheka (පුරුෂ) - B.Sc (Math.Sp. USJ), M.Sc. in Mathematics (London, UK), M.Sc. in Statistics (SFU, Canada), Ph.D. in Statistics (SFU, Canada)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry