භෞතික විද්‍යාව ගණිතය සංඛ්‍යානය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

Eng. MR. Shihab (පුරුෂ) - One to one Online / Physical classes for O/L, AS, A2


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව ගණිතය සංඛ්‍යානය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
ගණිතය AS/A2, AL, OL එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

BSc Graduate Teacher, Over 15 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Piyal Fernando (පුරුෂ) - Graduated from OUSL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IGCSE, AS, A/L Mathematics and Further Mathematics Classes

Classes conducted by a Graduate Teacher / Lecturer [ BSc. Special Hons - USJP, M.Eng - Moratuwa, Over 15 years of experience]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
IGCSE, AS, A/L Mathematics and Further Mathematics Classes
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය උ/පෙ සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා

Jude Rohana Silva (පුරුෂ) - Bachelor in Business Statistics, MSc in Applied Statistics, Reading for PhD, 20 years experienced teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය උ/පෙ සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා
ඔන්ලයින් ගණිතය සහ සංඛ්‍යානය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Tehani Fernando (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Science (University of Jaffna), Masters of Applied Statistics (University of Colombo)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ගණිතය සහ සංඛ්‍යානය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්
උ/පෙ දේශීය / ලන්ඩන් /​ IB භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය පන්ති

Conducted by 25 years experienced excellent results proven teacher, Former Lecturer in Faculty of Engineering.
ස්ථානයන්: කොළඹ, ගම්පහ


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය / භෞතික විද්‍යා ගුරුවරයා - විදේශීය / දේශීය පළපුරුද්ද අවුරුදු 25 යි

Ambagahapathirage Kushan Janaka Perera (පුරුෂ) - Senior Teacher / Lecturer at Study plus – Doha Qatar (2014 – 2020 September)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය / භෞතික විද්‍යා ගුරුවරයා - විදේශීය / දේශීය පළපුරුද්ද අවුරුදු 25 යි
ගණිතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Udara Pathirage (පුරුෂ) - B.Sc.(Hons) - මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය / ඉංජිනේරු පීඨය, PG Dip in Science Education / Reading - පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, M.Sc.(පරිගණක විද්‍යාව / කියවීම) - මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නිවසට පැමිණ / කුඩා කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව

C.R. Palihakkara (පුරුෂ) - B.Sc. Engineering (Hons.) (Moratuwa), MBA, AMIE(SL), AEng (ECSL), Aff.M. ASCE(USA), GradIMMM(UK), Over 12 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නිවසට පැමිණ / කුඩා කණ්ඩායම් / ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති - ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව
දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් උ/පෙ - ගණිතය

Dhanuka Liyanagamage (පුරුෂ) - BSc (Eng) (First Class), MBA, CFA


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - (AS / A2 / IAS / IAL) - එඩෙක්සෙල් | ඔන්ලයින්

Dilhan Jayaratne (පුරුෂ) - Bachelor's degree - Mechanical Engineering (Honours)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - (AS / A2 / IAS / IAL) - එඩෙක්සෙල් | ඔන්ලයින්
භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය

Mithun Imeshka Randu (පුරුෂ) - 9 years experience in teaching. Many world prizes and Island prizes were produced in last few years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය
එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය (IGCSE, AS, A2) පන්ති

Janitha Abhayaratna (පුරුෂ) - A Special Degree in Physics at University of Sri Jayawardanapura, A Special Degree in IT at SLIIT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ ගණිතය (දේශීය / ලන්ඩන්)

Janaka Wanigasekera (පුරුෂ) - B.Sc. in Mathematics, PG Dip. in Applied Statistics, M.Sc. in Computer Science and Mathematics


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa