උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Ruchira Perera (පුරුෂ) - Lecturer in Political Science, Reading for MA in Political Science [University of Kelaniya], BA (Hons) in Political Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ දේශපාලන විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa