සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

Purnima Jayaweera (ස්ත්‍රී) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

TOP AD


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

Chathura Palliyaguru (පුරුෂ) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL
එඩෙක්සෙල් IT Unit 2 පුණරීක්ෂන පන්ති

Shenon Kahapolaarachchi (පුරුෂ) - UG in BSc (Hons) Computer Science (University of Westminster)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් IT Unit 2 පුණරීක්ෂන පන්ති
පරිගණක විද්‍යාව සහ IT - Cambridge/Edexcel AL සහ IGCSE

Asanka Goonetilleke (ස්ත්‍රී) - An educator at a leading International school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව සහ IT - Cambridge/Edexcel AL සහ IGCSE
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Nirmani Palliyaguruge (ස්ත්‍රී) - BSc Special, Masters IT [University of Kelaniya], School Teacher of a Leading International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
දේශීය / එඩෙක්සෙල් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ කේම්බ්‍රිජ් පරිගණක විද්‍යාව

Achintha Pradeep (පුරුෂ) - BSc (Hons), MSc (IT) - University of Colombo, 24 years experienced school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය / එඩෙක්සෙල් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ කේම්බ්‍රිජ් පරිගණක විද්‍යාව
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Nirmani Dela Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc Special (Honours) in Information Technology Specialised in Software Engineering, MSc in Computer Science


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් - IAL සහ IGCSE

Enidu Batuwanthudawe (පුරුෂ) - B.Sc. Civil Engineering, B.Sc in Information Technology, Undergraduate B.Ed., Diploma in English, Diploma in psychology


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් - IAL සහ IGCSE
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)

R. Perera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of IT (BIT) University of Colombo, Microsoft Certified Professional, ACS [Australian Computer Society examination]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Ms. Nandhakumar (ස්ත්‍රී) - Qualified ACCA student who have been teaching from past 3 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 3 සිට 12 ICT/ENGLISH සහ සිංහල

Uththara Payagalage (ස්ත්‍රී) - Teacher at Zahira College, Colombo, Bachelors of Information Technology of British Computer Society


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති පන්ති සඳහා ශ්‍රේණිය 3 සිට 12 ICT/ENGLISH සහ සිංහල
දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් - උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ - ICT

Senara (ස්ත්‍රී) - MIT University of Colombo, BCS, ACS, Island Ranks / Island Ranks, 15 Years of Teaching Experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් - උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ - ICT
ඔන්ලයින් පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්

Sydney Jayawardene (පුරුෂ) - B.Sc (Peradeniya), PGDip (IT) - Colombo, MA (University of Sussex, UK), Marking Examiner.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් පියර්සන් GCSE සහ AS AL

Indika Bopearachchige (පුරුෂ) - BSc (Eng), PGDE (ICT)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් පියර්සන් GCSE සහ AS AL
කේම්බ්‍රිජ් / ලන්ඩන් විභාග සඳහා මාර්ගගත පන්ති

Maheshi (ස්ත්‍රී) - 3 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / ලන්ඩන් විභාග සඳහා මාර්ගගත පන්ති
පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සාමාන්‍ය පෙළ , උසස් පෙළ

Master (පුරුෂ) - UK degree holder (University of Wolverhampton) and International School Teacher. MCP and MCSA and TKT professional qualified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සාමාන්‍ය පෙළ , උසස් පෙළ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry