සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් රසායන විද්‍යාව පන්ති

Dr. Ruwan Bandara (පුරුෂ) - MSc in Chemistry Education, Edexcel Trained, Cambridge Trained


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් රසායන විද්‍යාව පන්ති

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ලන්ඩන් AL / OL / අනෙකුත් ශ්‍රේණි

Milroy Cooray (පුරුෂ) - A post graduate who has over 15 years teaching experience in teaching Physics, Chemistry, Biology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ලන්ඩන් AL / OL / අනෙකුත් ශ්‍රේණි
රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Sandalu Perera (ස්ත්‍රී) - An experienced school teacher, MSc. Biotech, BSc. Biotech


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව උපකාරක පන්ති
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්

Susantha Mudalige (පුරුෂ) - BSc special, MSc, Over 20 years experience in tuition teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව - දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල්
උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Isini Perera (ස්ත්‍රී) - Bsc. (Hons) in Chemistry, University of Colombo, Diploma in Advanced Chemistry, Institute of Chemistry Ceylon


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව පන්ති - දේශීය විෂය නිර්දේශය / එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
රසායන විද්‍යාව උසස් පෙළ 2024 / 2025 | කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් (ලන්ඩන්) AL සහ OL

Sisira Jayamini (පුරුෂ) - B.Sc / M.Sc (Reading), Dip. in English, 15 years experience in Government School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Nuwan Madusanka (පුරුෂ) - More than 10 years experiences including UK and Qatar international teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව දේශීය සහ ලන්ඩන් - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

Indrajith Sudusinghe (පුරුෂ) - Over 10 years of teaching experience, B.Sc / M.Sc University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව දේශීය සහ ලන්ඩන් - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

ආයතනය: Kingsway School of Education - Edexcel and Cambridge for grades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O/L, AS, A/L


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ්

Neluu N (ස්ත්‍රී) - Teaching in a well-recognized International school in Sri Lanka and working as a visiting lecturer for private universities


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව පන්ති සඳහා එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් OL, IGCSE, GCSE, AS, A2

Tharindi Weerasekara (ස්ත්‍රී) - MSc in Industrial and Environmental Chemistry, BSc in Biological Sciences from the University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව පන්ති සඳහා එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් OL, IGCSE, GCSE, AS, A2
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

Rishfa Musthafa (ස්ත්‍රී) - 6+ years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව

Dishani Bandaranayake (ස්ත්‍රී) - Master of Science (Biochemistry and Molecular Biology), Faculty of Medicine, University of Colombo, PG Dip (Toxicology)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් රසායන විද්‍යාව

Kasun Ranasinghe (පුරුෂ) - BSc. in Chemistry [University of Colombo], MSc in Polymer Chemistry [University of Sri Jayewardenepura], MBA in Management


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් රසායන විද්‍යාව
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Madushanka Kuruppu (පුරුෂ) - BSc (University of Kelaniya), Chemistry teacher of a leading International School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ රසායන විද්‍යාව සහ සා/පෙළ විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry