සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

TOP AD


විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 8 සිට සා /පෙළ

Asani Senanayake (ස්ත්‍රී) - Special Degree in Bioinformatics (2nd Class) in Faculty of Science, University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 8 සිට සා /පෙළ
විද්‍යාව උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 - චානක දිසානායක

Chanaka Dissanayake (පුරුෂ) - BSc (Bio) OUSL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11 - චානක දිසානායක

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry