සිංහල |  தமிழ் |  English
සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය - දඹදෙණිය

Sariputta National College of Education - Our main role is conducting pre-service teacher education and continuing teacher education courses.
ස්ථානය: දඹදෙණිය


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය - දඹදෙණිය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry