සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (ස්ත්‍රී) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National

TOP AD


ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA

Kawini Suraweera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in English [USJP - Reading], DETE [University of Colombo], TKT, Over 9 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ AQA
ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව - කථන, ව්‍යාකරණ, කියවීම, ලිවීම, සවන්දීම, උච්චාරණය

Madhuwanthi Dissanayake (ස්ත්‍රී) - BA in English, Oxford and Cambridge Teacher Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව - කථන, ව්‍යාකරණ, කියවීම, ලිවීම, සවන්දීම, උච්චාරණය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry