සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය

Emil Silva (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons.) Engineering Graduate from University of Moratuwa having teaching experience for more than 10 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය
ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති (දේශීය / එඩෙක්සෙල්)

Kalana Kularathna (පුරුෂ) - BSc maths physics UOP, MSc Nano science and technology (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් / සිංහල මාධ්‍යයෙන් පන්ති (දේශීය / එඩෙක්සෙල්)
G.C.E උසස් පෙළ - සංයුක්ත ගණිතය

Ranga Premathilaka (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons) Engineering (UOP), M.Sc. Com. Sc. (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
G.C.E උසස් පෙළ - සංයුක්ත ගණිතය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry