සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
ඉංග්‍රීසි පෞද්ගලික පන්ති - යාපනය

Paramalingam Jasohan (පුරුෂ) - English private classes for working professionals, job seekers, University students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පෞද්ගලික පන්ති - යාපනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry