සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
Vishwa Higher Education Institute - කිරිඳිවැල

ආයතනය: Vishwa Higher Education Institute - A/L Sinhala, Geography, Media, Logic, Political Science, General English


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Vishwa Higher Education Institute - කිරිඳිවැල
උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව - හේමන්ත රත්නසිරි

හේමන්ත රත්නසිරි (පුරුෂ) - BA (Hons) Political Science [University of Kelaniya], MA in Political Science [University of Kelaniya]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ දේශපාලන විද්‍යාව - හේමන්ත රත්නසිරි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry