සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 8 සිට සා /පෙළ

Asani Senanayake (ස්ත්‍රී) - Special Degree in Bioinformatics (2nd Class) in Faculty of Science, University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 8 සිට සා /පෙළ

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]
O/L විද්‍යාව (6-11 ශ්‍රේණි)

Malith Alexander (පුරුෂ) - ජෛවිය විද්‍යා උපාධිධාරී (සත්ව විද්‍යාව, රසායනික විද්‍යාව, උද්භිද විද්‍යාව)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
O/L විද්‍යාව (6-11 ශ්‍රේණි)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry