සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්

Randitha Perera (පුරුෂ) - තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිය (කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය), ICT ඉගැන්වීමේ වසර 7ක පළපුරුද්ද


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිසුන් සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ තොරතුරු තාක්ෂණය (6 සිට උසස් පෙළ දක්වා) දේශීය / ලන්ඩන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry