සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 1-11 - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති

Dileshi Imanka (ස්ත්‍රී) - ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමක සිටියත් මුල සිට සරලව ඉගෙනගන්න සම්බන්ධ වෙන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 1-11 - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති
සැමට ඉංග්‍රීසි ටියුෂන්

Ajith Marius (පුරුෂ) - Post Graduate Diploma in Education, about 30 years experience in the teaching field


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සැමට ඉංග්‍රීසි ටියුෂන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry