සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
සැමට ඉංග්‍රීසි ටියුෂන්

Ajith Marius (පුරුෂ) - Post Graduate Diploma in Education, about 30 years experience in the teaching field


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සැමට ඉංග්‍රීසි ටියුෂන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry