සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

Purnima Jayaweera (ස්ත්‍රී) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

TOP AD


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

Chathura Palliyaguru (පුරුෂ) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) OL සහ AL

TOP AD


නිවසේදී උසස් පෙළ ICT

Madhawa Hettiarachchi (පුරුෂ) - B.Sc Physical Science [University of Colombo - Computer Science as Main Subject], A/L ICT Teacher in Government School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
නිවසේදී උසස් පෙළ ICT
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ජයනි රූපසිංහ

Jayani Rupasinghe (ස්ත්‍රී) - BIT (Undergraduate) University of Colombo, School Teacher


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ජයනි රූපසිංහ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry