සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය

Emil Silva (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons.) Engineering Graduate from University of Moratuwa having teaching experience for more than 10 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය
උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය සහ සා/පෙළ ගණිතය පන්ති

Maneesha Kariyawasam (පුරුෂ) - BB.Sc (Hons) - Data Analytics - University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය සහ සා/පෙළ ගණිතය පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry