උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය සහ සා/පෙළ ගණිතය පන්ති

Maneesha Kariyawasam (පුරුෂ) - BB.Sc (Hons) - Data Analytics - University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සංයුක්ත ගණිතය සහ සා/පෙළ ගණිතය පන්ති

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry