සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 9 සිට OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

Daminda Ranasinghe (පුරුෂ) - Highly skilled teacher with 25+ years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 9 සිට OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA]

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය

Sanvedi Pathirana (ස්ත්‍රී) - B.Sc. (Hons) in Marine & Freshwater Sciences (UOR), Dip. in Teaching Mathematics (Lyceum Campus)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව සහ ගණිතය
ගණිතය පන්ති - නිවසට පැමිණ - ශ්‍රේණිය 6-11

Chalitha Ranga (පුරුෂ) - BSc (University of Kelaniya), Government School Teacher


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය පන්ති - නිවසට පැමිණ - ශ්‍රේණිය 6-11
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

Malinda Kodisinghe (පුරුෂ) - A qualified and experienced tutor.
ස්ථානය: අත්තනගල්ල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry