සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි නිවසට පැමිණ උපකාරක පන්ති

Amashi Wickramaratne (ස්ත්‍රී) - Early childhood education diploma [JMC institute], Preschool teacher at a reputed International school over 4 years


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි නිවසට පැමිණ උපකාරක පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry