සිංහල |  தமிழ் |  English
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල, ENV පන්ති

Classes conducted for pre and primary students


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, සිංහල, ENV පන්ති
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

M.D.S. Mudalige (ස්ත්‍රී) - HNDE, TEYL, NVQ 4


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry