සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
උ/පෙ සිංහල භාෂාව - නුවන්ත ලියනාරච්චි

Nuwantha Liyanarachchi (පුරුෂ) - කිසිදු ළමයකු අසමත් නොවූ අපේ සිංහල පංතිය


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සිංහල භාෂාව - නුවන්ත ලියනාරච්චි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry