සිංහල |  தமிழ் |  English
ictict

TOP AD


මනෝ විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

Joseph Ranjith Kumar (පුරුෂ) - BSc (Hons) Business and Psychology, MA (Hons) Counselling Psychology, 21 Years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මනෝ විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ මනෝ විද්‍යාව IGCSE / AS / A2 | ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ

ආයතනය: Kesh Education - Kesh Education is your trusted partner for Cambridge and Edexcel exam preparation in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ මනෝ විද්‍යාව IGCSE / AS / A2 | ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry