සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


රසායන විද්‍යාව පන්ති - Cambridge / Edexcel / AQA / NCUK

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Kushi Perera (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  පශ්චාත් උපාධි
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 15 කට වඩා
දුරකථනය :
+​9​4​7​7​2​7​0​6​9​7​0
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode රසායන විද්‍යාව පන්ති - Cambridge / Edexcel / AQA / NCUK si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
BSc
MSc
B.Ed (Hons)
PGDE
10 years experience
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Chemistry teaching

Cambridge - ICGSC / OL / AS / AL
Edexcel - GCSE / IAS / IAL
AQA - GCSE / AL
NCUK International Foundation Year (IFY)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Kushi Perera ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න