සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ලන්ඩන් AL / OL / අනෙකුත් ශ්‍රේණි

Milroy Cooray (පුරුෂ) - A post graduate who has over 15 years teaching experience in teaching Physics, Chemistry, Biology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ලන්ඩන් AL / OL / අනෙකුත් ශ්‍රේණි
ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Anu Fernandez (ස්ත්‍රී) - Preparation for Cambridge Checkpoint tests, Conducting unit tests, Special attention to the each student in the class


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් විද්‍යාව පන්ති - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්
එඩෙක්සෙල් (AS / A2 / IGCSE / GCSE) කේම්බ්‍රිජ් (සා/පෙළ / AS / A2) ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව

Udeshi (ස්ත්‍රී) - A postgraduate teacher with extensive industrial, research and teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් (AS / A2 / IGCSE / GCSE) කේම්බ්‍රිජ් (සා/පෙළ / AS / A2) ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව සහ සෞඛ්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය)

Priyani Maldeniya (ස්ත්‍රී) - BSc & PGDe (University of Peradeniya), Dip in Education, English Medium Paper Marking Experience, Over 20 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව සහ සෞඛ්‍යය ශ්‍රේණිය 6-11 (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය)
විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Isini Sehansa Amarathunga (ස්ත්‍රී) - Bsc. Biomedical Science Bachelor's degree qualification


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් IGCSE සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති

ආයතනය: OnlineTutor - Individual & Group Classes, Online via ZOOM


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් IGCSE සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් OL / AL ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ මනෝ විද්‍යාව පන්ති

ආයතනය: Numerator Academy - We offer standard as well as customized education plans to support our students enhance their numerical and analytical skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් OL / AL ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ මනෝ විද්‍යාව පන්ති
දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සඳහා පන්ති

Nishadhi Kamburugamuwa (ස්ත්‍රී) - Every day Online Program, Individual online classes for a reasonable price


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය සඳහා පන්ති
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

Individual / group classes conducted by senior tutors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති
M&N Institute of Education - නුගේගොඩ

ආයතනය: M&N Institute of Education - Local / Cambridge / Lyceum syllabuses are covered


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
M&N Institute of Education - නුගේගොඩ
දේශීය / එඩෙක්සෙල් ජීව විද්‍යාව සා/පෙළ - ඔන්ලයින් පන්ති

Shyamalee Witharana (ස්ත්‍රී) - BSc graduate from University of Colombo, Over five years of experience conducting online classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය / එඩෙක්සෙල් ජීව විද්‍යාව සා/පෙළ - ඔන්ලයින් පන්ති
ඔන්ලයින් පන්ති - ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව

Janidu Lankage (පුරුෂ) - HD Computing and Software Engineering (First Class - Gold Medalist), BSc Software Engineering (Reading)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති

Sumudu Perera (ස්ත්‍රී) - Bsc, with Second Class (Upper Division) Honours, Masters of Science (Chemistry), PGDA


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති
BioMind.lk - ජීව විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA සඳහා

Avindee Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) in Biotechnology [Faculty of Science, Nilai University Malaysia], Diploma in Teaching Science Lyceum Campus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
BioMind.lk - ජීව විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / AQA සඳහා
ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති - එඩෙක්සෙල් උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව

Devika Perera (ස්ත්‍රී) - Master of Science in Microbiology, Master of Education [Asia E university], BSc Special in Food Science and Technology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති - එඩෙක්සෙල් උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, SFT, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, මානව ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Conducting individual / Group / Mass classes Since 1988, in Sinhala and English Media


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, විද්‍යාව, SFT, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, මානව ජීව විද්‍යාව
Institute Of IZOID - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති

Institute of IZOID - Well experienced international school teachers. Proper guidance and management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Institute Of IZOID - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති
ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් ශ්‍රේණිය 6 - 9 / OL / AS / AL

Samantha Abeyagoonasekera (ස්ත්‍රී) - Bsc Hons, Diploma in Pharmacology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව - කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් ශ්‍රේණිය 6 - 9 / OL / AS / AL

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry