සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry

TOP AD


ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට OL / IGCSE

Daminda Ranasinghe (පුරුෂ) - Highly skilled teacher conducting online and home visit classes for individual students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය ශ්‍රේණිය 3 සිට OL / IGCSE

TOP AD


ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - OL දේශීය / එඩෙක්සෙල්

Chani Block (ස්ත්‍රී) - NDT University of Moratuwa, Teaching Dip Lyceum Teacher training academy


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - OL දේශීය / එඩෙක්සෙල්
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]

Maduranga Rathnayaka (පුරුෂ) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භෞතික විද්‍යාව / ගණිතය / විද්‍යාව සා/පෙළ / IGCSE / AS / IAL [කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්]
ගණිතය / විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

Rosh (ස්ත්‍රී) - An International school teacher in a leading international school, Colombo 07, B.Sc graduate of University of Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Hemantha De Silva (පුරුෂ) - National School Teacher, Over 30 years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 - යසිරු චමෝද්

Yasiru Chamod (පුරුෂ) - BSc (Undergraduate), Olympiad Certified


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය ශ්‍රේණිය 6-11 - යසිරු චමෝද්
නිවසට පැමිණ පන්ති - සිංහල, ගණිතය, විද්‍යාව, ඉතිහාසය

Thishani Karunaratne (ස්ත්‍රී) - Teaching diploma in British Council, Bsc. Quantity surveying and Construction Management


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - හිමන්ත හිරුෂාන්

Himantha Hirushan (පුරුෂ) - BSc (Hons) Data Science (Undergraduate)


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය - ශ්‍රේණිය 6-11 - හිමන්ත හිරුෂාන්
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11 - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

Nethmini Bandara (ස්ත්‍රී) - Completed SQA Advance Diploma in Computer Science, Undergraduate BSc (Hons) in Information Technology [Uni. of West London]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 11 - දේශීය / කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry