සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (ස්ත්‍රී) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය පන්ති Cambrigde/Edexcel/National
ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 1-11 - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති

Dileshi Imanka (ස්ත්‍රී) - ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමක සිටියත් මුල සිට සරලව ඉගෙනගන්න සම්බන්ධ වෙන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි - ශ්‍රේණිය 1-11 - Zoom ඔන්ලයින් පන්ති
සැමට ඉංග්‍රීසි ටියුෂන්

Ajith Marius (පුරුෂ) - Post Graduate Diploma in Education, about 30 years experience in the teaching field


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සැමට ඉංග්‍රීසි ටියුෂන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry