සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ඔබේ ICT දැනුම ගොඩනගා ගන්න

ආයතනය: ITEC Education Centre - A computer education institute which is registered under the government of Sri Lanka. Register no is 20/1656


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබේ ICT දැනුම ගොඩනගා ගන්න
උසස් පෙළ ICT සහ ශ්‍රේණිය 6-11 ICT

Eshani Rathnayak (ස්ත්‍රී) - Advanced Level ICT teacher of the leading Colombo school


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ICT සහ ශ්‍රේණිය 6-11 ICT
ICT පන්තිය - 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා

Nimanka Heshan (පුරුෂ) - BET Hons [UOK], BIT UCSC [Undergraduate], Certificate in ERP systems, Fullstack trainee (reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT පන්තිය - 1 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-11 සහ සාමාන්‍ය පෙළ

Chamath Abeysinghe (පුරුෂ) - BSc Computer Science - Undergraduate, University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6-11 සහ සාමාන්‍ය පෙළ
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 (ශ්‍රේණිය 06 සිට සාමාන්‍ය පෙළ)

Arunodya Pawuluarachchi (ස්ත්‍රී) - Software Engineer - Intern: Ceylon Electricity Board, BSc. in Information Systems: University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6 සිට 11 (ශ්‍රේණිය 06 සිට සාමාන්‍ය පෙළ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Aqueel Ishak (පුරුෂ) - BIT [University of Colombo, Undergraduate], BSE [Open University, Undergraduate]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9, 10, 11 - සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL

Saranga Bandara (පුරුෂ) - BIT, BCS


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
I.C.T. - උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 සිට 9 OL සහ AL
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Rashmi Kaushalya (ස්ත්‍රී) - Experience of 5 years teaching career, Undergraduate in Business Management, Diploma in Primary teaching, Diploma in ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 - 7 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - කේම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය
ඔන්ලයින් පරිගණක පන්ති

Sinhala medium ICT classes for grades 6, 7, 8, 9, PowerPoint, MS Excel, MS Word


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පරිගණක පන්ති
6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති

Ms. Fathima Anuf Azeez (ස්ත්‍රී) - BSc Hons Software Engineering [Undergraduate], Over 6 years of teaching experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
6-11 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

Ms. Dushara Dinukshi (ස්ත්‍රී) - BSc (Hons) Software Engineering [Undergraduate]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11
ගණිතය / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති

Sameera Arukwatta - OL ICT / Mathematics (Garde 10 / 11), Garde 6-9 ICT / Mathematics, AL ICT


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11

Kasun Padmila (පුරුෂ) - Bachelor of Information Technology (BIT) University of Colombo, BSc Applied Sciences - Rajarata University of Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 6-11
ICT පන්තිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Lakshitha Adikari (පුරුෂ) - BIT (University of Colombo)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ICT පන්තිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11

හැන්දෑවෙ ඉස්කෝලේ කියන්නෙ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තවමත් ඉගෙනගනිමින් ඉන්න අයියලා අක්කලා ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හදපු ඉස්කෝලෙට


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), වාණිජ - ශ්‍රේණිය 6-11
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)

R. Perera (ස්ත්‍රී) - Bachelor of IT (BIT) University of Colombo, Microsoft Certified Professional, ACS [Australian Computer Society examination]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සහ ගණිතය පන්ති (එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය - Grade 6 to 11 Online Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රවීණ අධ්‍යාපන ආයතනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry