සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 - 9

Dahami Ranawaka (ස්ත්‍රී) - A teacher at a leading International School, DELF Qualified


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව - ශ්‍රේණිය 1 - 9
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Nethma Kottegoda (ස්ත්‍රී) - An undergraduate in French Studies (Honours) in the University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / IB / දේශීය විෂය නිර්දේශය

Zeeyana Thowfeek (ස්ත්‍රී) - A well-experienced teacher who has spent the last 25 years working as a French teacher in an international school in Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / IB / දේශීය විෂය නිර්දේශය
ප්‍රංශ භාෂාව සඳහා සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරියක් සොයනවාද?

Isuri Fernando (ස්ත්‍රී) - BA General (French, Psychology, English), Have experience in teaching French more than one year


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංශ භාෂාව සඳහා සුදුසුකම් ලත් ගුරුවරියක් සොයනවාද?
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Rashmi (ස්ත්‍රී) - Undergraduate (French, English and German) [University of Kelaniya], Advanced diploma in TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages) [NIBM]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති
ඔබට A ලබා ගැනීමට අවශ්‍යද? - විද්‍යාව ගණිතය ඉංග්‍රීසි චීන භාෂාව පන්ති

Sachini Samarasinghe (ස්ත්‍රී) - YKK (Jilin University, China), Passed HSK 5, MBBS undergraduate (Dalian University, China)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබට A ලබා ගැනීමට අවශ්‍යද? - විද්‍යාව ගණිතය ඉංග්‍රීසි චීන භාෂාව පන්ති
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ, උ/පෙ

Hasani Dikkumbura (ස්ත්‍රී) - BA Korean Studies (Hons) Degree - University of Kelaniya, Korean Language Lecturer at Kelani External Degree Institute


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කොරියානු භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ, උ/පෙ
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ප්‍රංශ භාෂා පන්ති

ආයතනය: Introducing Academy De French, where language expertise meets a passion for teaching


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ප්‍රංශ භාෂා පන්ති
ජර්මානු භාෂාව

Nimnadi Karunanayaka (ස්ත්‍රී) - Completed and passed the Goethe Zertifikat A1,A2,B1,B2 and C1 levels, 6 yrs experience of online and physical teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජර්මානු භාෂාව
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Desha Dayaratne (ස්ත්‍රී) - Undergraduate - B.A. (Hons) Translation Studies, University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
ජපන් භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

JLPT N5, Grade 1 to O/L


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් දේශීය ශ්‍රේණිය 3-13

U. Wijayasiri (ස්ත්‍රී) - M.A. (Teaching French as Foreign Language) France, B.A. (Hons.) University of Kelaniya, Over 20 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව ඔන්ලයින් / භෞතික පන්ති එඩෙක්සෙල් කේම්බ්‍රිජ් දේශීය ශ්‍රේණිය 3-13
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 8

Medhani Karunaratne (ස්ත්‍රී) - Holds DELF / DALF certification from the French Ministry for National Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - 8
ජපන් භාෂාව පන්ති - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සිට උසස් පෙළ, JLPT, JLCT, JFT, NAT විභාග

Anuradha Mahawedage (ස්ත්‍රී) - JLPT N3 Qualified


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සිට උසස් පෙළ, JLPT, JLCT, JFT, NAT විභාග
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය

Nethaya Gunasekera (ස්ත්‍රී) - French classes will be conducted for primary grades (Grades 1 to 5) and for Higher grades (Grade 6 to O/L)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Nathashiya Subhasena (ස්ත්‍රී) - B.Sc (Eng) Computer Science - Computer Networking at Intech Campus


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1-11 ප්‍රංෂ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය - ආධුනිකයින්, IGCSE / Edexcel

Sachini Kumanayake (ස්ත්‍රී) - A Degree holder over 10 years of experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්තිය - ආධුනිකයින්, IGCSE / Edexcel
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්

Hansi Pathirathne (ස්ත්‍රී) - Diploma in Chinese Language Chongqing Normal University China, BA (Hons) Tourism And Chinese Language University Of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 6

Dilmi Maduhansi (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) in English Language and Literature (UG), Diploma in Psychology and Counseling (IMBS) (UG)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 6
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-9, JLPT N5

Classes are conducted by a Graduated teacher - BA (Hons) in Japanese Language


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6-9, JLPT N5

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry