සිංහල |  தமிழ் |  English
ශ්‍රේණිය 3-11 සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති

ආයතනය: LUMOS - Teachers from leading schools in Colombo with experience. Class conducted in modern classrooms with AC and chairs


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 3-11 සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උපකාරක පන්ති
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Buddhika Marasinghe (ස්ත්‍රී) - BSc in Information Technology. National Computing Center (NCC) - University of Greenwich.UK. Diploma in Graphic Designing


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / පරිගණක විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Ruwani Wickrama (ස්ත්‍රී) - ACS in IT,BCS in IT, Masters in IT (University of Colombo School of Computing), Reading Bachelor of Science in Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) / පරිගණක විද්‍යාව ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
සියලුම දෙනා සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT)

Lakshika Ruwanmali (ස්ත්‍රී) - Diploma in NCC, ICDL, An experienced international school teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම දෙනා සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT)
Future Key Institute - තලපත්පිටිය

Future Key Institute - Grade 1 to 11 (Individual and group classes), Online and Physical Classes, Sinhala and English Medium


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Future Key Institute - තලපත්පිටිය
දේශීය සහ ලන්ඩන් විභාග සඳහා ICT / පරිගණක විද්‍යාව උපකාරක පන්ති

ICT Teacher (ස්ත්‍රී) - Post Graduate Diploma in Education [University of Colombo], BSc in Teaching Technology [University of Manipal]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය සහ ලන්ඩන් විභාග සඳහා ICT / පරිගණක විද්‍යාව උපකාරක පන්ති
Bachelor of Information Technology - University of Colombo

ආයතනය: Wide Awake Solutions [Pvt] Ltd.
ස්ථාන: පැපිලියාන, කොහුවල, නුගේගොඩ, මහරගම, හෝමාගම, බොරලැස්ගමුව, කොළඹ, මොරටුව, Kottawa


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Bachelor of Information Technology - University of Colombo

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry