සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 පන්ති

Menu Teacher (ස්ත්‍රී) - Teacher in a Leading Private School in Colombo 7, Diploma in Primary Education (OUSL), B.Ed (hon), SNE (OUSL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට ශ්‍රේණිය 5 පන්ති
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ENV

Ayesha Kumari (ස්ත්‍රී) - Well experienced teacher


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - ගණිතය, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, ENV
උපකාරක පන්ති - මොන්ටිසෝරි සහ ශ්‍රේණිය 1, 2, 3

Manel Dias (ස්ත්‍රී) - An experienced educator with a rich background spanning over two decades, Holds a diploma in Early Childhood Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උපකාරක පන්ති - මොන්ටිසෝරි සහ ශ්‍රේණිය 1, 2, 3
සිප් සෙවණ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය

සිප් සෙවණ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය - සාම්ප්‍රදායික ටියුෂන් කලාවේ උඩුගං බලා යන අපි


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිප් සෙවණ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry