සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
Sripanee Institute - පන්නිපිටිය

ආයතනය: Sripanee Institute - Grades 1, 2, 3, 4 (Sinhala, Mathematics, ENV), Scholarship Classes, Grade 6 to 11 Classes


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sripanee Institute - පන්නිපිටිය
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය

Waruni Niranjala (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය), පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry