සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය

Waruni Niranjala (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි (කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය), පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා (කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
ශිෂ්‍යත්ව විභාග පන්ති - ශ්‍රේණිය 2 සිට ශ්‍රේණිය 5

Classes conducted by a lady teacher with over 20 years of experience, Online and Physical Classes (Kottawa)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශිෂ්‍යත්ව විභාග පන්ති - ශ්‍රේණිය 2 සිට ශ්‍රේණිය 5

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry