සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්

Erandi Jayawardane (ස්ත්‍රී) - BA (OUSL), 15 years experienced graduate teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Karunarathna (ස්ත්‍රී) - B.Ed special needs honors degree qualified, Currently teaching at a popular school and having over 10 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 සිට 5 පන්ති සිංහල මාධ්‍යයෙන්

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry