සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1-8

Janani Nawodya (ස්ත්‍රී) - All categories of arts are available for kids and elders


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1-8
පාසල් ලමුන් සහ වැඩිහිටි අය සඳහා චිත්‍ර පංති

Nuzha (පුරුෂ) - AMI


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පාසල් ලමුන් සහ වැඩිහිටි අය සඳහා චිත්‍ර පංති
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති

Suzanne Christina (ස්ත්‍රී) - Post Graduate diploma in Education Management and Leadership, 7+ years of experience in Preschool teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1-5 ශ්‍රේණි සහ වයස අවුරුදු 3-5 සඳහා මාර්ගගත පන්ති
Kids Colors Art ඇකඩමිය

ආයතනය: Kids Colors Art Academy - Classes conducted by Teacher Tharika [Diploma in Visual Art Teaching WNCOE, Government National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Kids Colors Art ඇකඩමිය
දර්ශන ඇඳීමට ඉගෙන ගන්න

For kids age 5 to 12. Online and physical Classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දර්ශන ඇඳීමට ඉගෙන ගන්න
චිත්‍ර පන්ති ශ්‍රේණිය 1 -11 දේශීය විෂය නිර්දේශය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ලක්ෂිකා මෙනවිය සමඟ

Lakshika Ranasinghe (ස්ත්‍රී) - B.Ed, Dip in UVPA, Adv. Dip in Art & Sculpture, An Experienced Art teacher at a Leading School in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති ශ්‍රේණිය 1 -11 දේශීය විෂය නිර්දේශය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් - ලක්ෂිකා මෙනවිය සමඟ
චිත්‍ර - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ

Piumi Chamodi (ස්ත්‍රී) - Dip. In Drawing & Painting (University of Visual & Performing Arts), B.A (Sp) University of Colombo, Government School Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Sewwandi Rajapaksha (ස්ත්‍රී) - B.A. University of Sri Jayawardhanapura, Diploma in Art


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 - සිංහල මාධ්‍යයෙන්
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ

ආයතනය: Devine School Of Arts - Classes by Niluka Danwanthari [BA (Kelaniya), MA (Kelaniya), PGDE (Colombo), National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සාමාන්‍ය පෙළ
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති

ආයතනය: Dula Art Academy - Conducted by Dulanji Hansika - Visual Art Teacher, Professional Artist, Art Project Designer, Art Teacher - Cultural Center, Kalutara


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති
චිත්‍ර කලාව 1-11 ශ්‍රේණි, අ.පො.ස උසස් පෙළ

Sanjaya Udayakumara (පුරුෂ) - වසර 20 ක පළපුරැදු චිත්‍ර ශිල්පියෙකි, වසර 8 ක චිත්‍ර ගුරැවරයෙකි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, නිවිතිගල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර කලාව 1-11 ශ්‍රේණි, අ.පො.ස උසස් පෙළ
චිත්‍ර පන්ති

Tharupama Thennakoon (ස්ත්‍රී) - BVA (Hons) University of Visual and Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry