සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ශ්‍රේණිය 1 / 2 නිවසට පැමිණ පන්ති

Madushani Liyanagamage (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රවේදි ගෞරව උපාධිය - ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 1 / 2 නිවසට පැමිණ පන්ති
විද්‍යාව සහ ගිණුම්කරණය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11

Lakmi Udeshika (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Management (Hon) in Supply Chain Management - Undergraduate, CIMA Part qualified, Diploma in Information Technology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව සහ ගිණුම්කරණය පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - 11

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry