සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP AD


ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති

S. Mallawaarachchi (ස්ත්‍රී) - M.B.A.(UK), Dip in HRM(IHRA), Adv Dip in English (Colombo), Reading for BA in English and English language teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉන්ග්‍රීසි කථන හා භාෂා පන්ති
ජීවිතයට ඉංග්‍රීසි

Thilini Withanachchi (ස්ත්‍රී) - A special degree in International Relations in University of Colombo, Over 7 years experience in teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීවිතයට ඉංග්‍රීසි
ඔන්ලයින් ටියුෂන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව

School syllabus and Customised Spoken English Classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ටියුෂන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව
කථනය ඉංග්‍රීසි / සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි

Pathum Chathuranga (පුරුෂ) - Following a B.Ed Degree at University of Colombo, Over two years of experience in teaching English language to the students


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කථනය ඉංග්‍රීසි / සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි කථනය - කථා කිරීම, කියවීම, ලිවීම, සවන්දීම

Sanath Jayasuriya (පුරුෂ) - English Speaking, Reading, English Writing and English Listening Techniques


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථනය - කථා කිරීම, කියවීම, ලිවීම, සවන්දීම
උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Ransika Gamage (ස්ත්‍රී) - B.A. Hons in TESL from the University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
විශේෂ ඉංග්‍රීසි කථන පන්ති

ආයතනය: Prime Way Education - Basic English course and 48 days spoken English course


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විශේෂ ඉංග්‍රීසි කථන පන්ති
The English Attic - විජේරාම

ආයතනය: The English Attic - We teach you English Language and Literature (Local & London), Communicative English and many more


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
The English Attic - විජේරාම
ඔන්ලයින් ජර්මානු / ඉංග්‍රීසි පන්ති

ආයතනය: RV International Language Institute - The teacher was born in Switzerland and raised up there and has trained many students successfully


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ජර්මානු / ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Sathya Sammani (ස්ත්‍රී) - BA English (USJ), PGD International Relations (UOC), Diploma in Translation and Interpretation (UOK), DELF Qualified


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීම

Angeline Weerasinghe (ස්ත්‍රී) - 30 years of experience in leading schools, Government Trained, Pearson Dip. in Primary Education and child psychology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීම
විශ්වාසයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට ඉගෙන ගන්න

Are you ready to elevate your communication skills and speak English with confidence? Join our Spoken English Class and embark on a transformative journey towards fluency!


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විශ්වාසයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට ඉගෙන ගන්න
ශ්‍රේණිය 6- 13 ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති

Chandana Rodrigo (පුරුෂ) - Former Lecturer of the Government Technical College, More than 20 years of experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 6- 13 ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඔන්ලයින් - කියවීම, ලිවීම, කතා කිරීම

Viraj Ashok (පුරුෂ) - Reading, writing, speaking


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඔන්ලයින් - කියවීම, ලිවීම, කතා කිරීම
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

P.G.N Sameera (පුරුෂ) - Diploma in teaching English [CINEC Campus], B.A in English (undergraduate) [CINEC Campus]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති
ඉංග්‍රීසි කථන - මාර්ගගත හෝ භෞතික පන්ති

Binaka Jayasanka (පුරුෂ) - Individual or small group classes


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථන - මාර්ගගත හෝ භෞතික පන්ති
FluentMinds: ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න

Anne Cuttilan (ස්ත්‍රී) - Preschool Diploma in Lyceum International School Nugegoda


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
FluentMinds: ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කථනය පාඩම් (වට්ස්ඇප් හරහා)

Chamila Gajasinghe (ස්ත්‍රී) - Become a more confident English speaker, Call today


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කථනය පාඩම් (වට්ස්ඇප් හරහා)
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව (එක්සත් රාජධානිය) - පැය 50 යි

ආයතනය: Range Learning Centre - Learn through a British certified teacher, Obtain an Internationally recognized British Certificate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාව (එක්සත් රාජධානිය) - පැය 50 යි
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, IELTS, ඉංග්‍රීසි කථනය

Prabuddhi Gunasekara (ස්ත්‍රී) - B.A. in English Language and Literature (Reading)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය, IELTS, ඉංග්‍රීසි කථනය
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඔන්ලයින් (එක්සත් රාජධානියේ ගුරුවරියක්)

Telana (ස්ත්‍රී) - A UK based Sri Lankan teacher and currently working as teacher in a public leading government school in England


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති - ඔන්ලයින් (එක්සත් රාජධානියේ ගුරුවරියක්)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry