ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
එලකියුෂන් ගුරු ඩිප්ලෝමාව (මාර්ගගත)

Rohana C Fernando (පුරුෂ) - An English graduate [University of Peradeniya], Holds distinguished academic background with numerous postgraduate qualifications


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් ගුරු ඩිප්ලෝමාව (මාර්ගගත)
ගැහැණු ළමයින් සහ කාන්තාවන් සඳහා කථන ඉංග්‍රීසි

M.F. Fazna (ස්ත්‍රී) - A certified teacher of English, Elocution Speech & drama with Spoken English, Completed the Diploma level in Speech and Drama teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගැහැණු ළමයින් සහ කාන්තාවන් සඳහා කථන ඉංග්‍රීසි
ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ඉංග්‍රීසි කථනය සහ එලකියුෂන්

Mrs B.Rajakaruna (ස්ත්‍රී) - AVCM / LVCM / TEFL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Classes for Effective communication, Speech & Drama and Performing Arts

ආයතනය: Littlemore Studio - Conducts classes for Speech & Drama, Effective communication and Performing Arts


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Classes for Effective communication, Speech & Drama and Performing Arts
Ladies’ College, Institute of Professional Studies

ආයතනය: Ladies College' Institute of Professional Studies - Offers a good education as well as specific vocational / professional training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ladies’ College, Institute of Professional Studies
ශ්‍රේණිය 5 සිට ශ්‍රේණිය 8 - ඉංග්‍රීසි සහ එලකියුෂන් පන්ති

Safra Thahir (ස්ත්‍රී) - English and Elocution combined zoom classes available


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රේණිය 5 සිට ශ්‍රේණිය 8 - ඉංග්‍රීසි සහ එලකියුෂන් පන්ති
Sky Gate Institute - ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

ආයතනය: Sky Gate Institute - We offer education, train students for foreign examinations


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sky Gate Institute - ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

ආයතනය: Honey B Academy - Children will be trained for spoken and written English examinations of IWMS / IMSSS /Trinity College of London (TCL)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති

ආයතනය: Little Kingdom Academy - Physical and virtual classes are conducted


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, TKT, එලකියුෂන්, ගුරු පුහුණු පන්ති
ළමුන් සඳහා එලකියුෂන්

First Friends Campus - Develop your Child’s Spoken and Communication Skills with Trinity College London International exams.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුගස්තොට


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමුන් සඳහා එලකියුෂන්
Sun British College - වවුනියාව

Sun British Business Management College is a leading educational institution in Language & IT fields.
ස්ථානයන්: මන්නාරම, යාපනය, වවුනියාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කථනය ඉංග්‍රීසි / එලකියුෂන් / කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා

Mrs. Dilshad (ස්ත්‍රී) - A female lecturer with overseas experience in early childhood teaching. We are a recognize UK institute


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කථනය ඉංග්‍රීසි / එලකියුෂන් / කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

Wathsala Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - Advance diploma in English, English language and literature teaching diploma


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry