සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
ප්‍රාථමික එලකියුෂන් ගුරු ඩිප්ලෝමාව (ඔන්ලයින්) මීළඟ කණ්ඩායම 2024 ජූනි 6 වැනිදා ආරම්භ වේ

ආයතනය: RCF Online Academy offers premium professional courses in English Language using zoom platform


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රාථමික එලකියුෂන් ගුරු ඩිප්ලෝමාව (ඔන්ලයින්) මීළඟ කණ්ඩායම 2024 ජූනි 6 වැනිදා ආරම්භ වේ
Glide Academy - වරකාපොල

ආයතනය: Glide Academy - Conducted by Shermila Sanjeewani : Licentiate of Trinity College London, Associate of Trinity College London, LAMDA Gold Medal Holder, Diploma in English


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Glide Academy - වරකාපොල
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති

Be a part of  AOG Kids Campus, Where the emphasis is on academic preparation & Strong Character Building In A Nurturing Environment.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය, සිංහල භාෂාව පන්ති

PTK Hewawasam (ස්ත්‍රී) - Education For Kids Institute provides education for the ages of 4 years to 10 years of kids


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය, සිංහල භාෂාව පන්ති
එලකියුෂන් / ඉංග්‍රීසි කථනය / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Navoda Alagiyawanna (ස්ත්‍රී) - Diploma in Teaching Speech and Drama [University of West London], LAM Verse and Prose - Bronze Medal


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් / ඉංග්‍රීසි කථනය / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
ඉංග්‍රීසි භාෂාව (ශ්‍රේණිය 3-7) සහ එලකියුෂන් පන්ති

Binari Ferdinand (ස්ත්‍රී) - HND in English Language [SLIATE], Diploma in English Language Teaching [Lyceum Academy], Diploma in Psychology and Counselling


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව (ශ්‍රේණිය 3-7) සහ එලකියුෂන් පන්ති
Connected ඇකඩමිය

ආයතනය: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Connected ඇකඩමිය
ඉංග්‍රීසි කථනය, එලකියුෂන්, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය

Vidya Wickramasinghe (ස්ත්‍රී) - Taught by a British qualified teacher. Experience teaching in England for more than 15 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථනය, එලකියුෂන්, එඩෙක්සෙල් විෂය නිර්දේශය
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය

ආයතනය: MayBlu Academy -Director / Principal - Maeve Buultjens [LTCL (London), TEFL (Aus), IELTS exp. (Australia), B.Bus (Accounting & Life Underwriting Australia)]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය
Elocution/ඉංග්‍රීසි පන්ති

Aaminah Lye (ස්ත්‍රී) - Diploma in psychology , Dip. in ICT, Level 4 Diploma in teaching and learning, Pursuing Higher diploma in early childhood education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Elocution/ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඉංග්‍රීසි, එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති

Online and Onsite classes available - English Language, Elocution, English Literature - O/L, Spoken English (No age limit)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය පන්ති
ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ඉංග්‍රීසි කථනය සහ එලකියුෂන්

Mrs B.Rajakaruna (ස්ත්‍රී) - AVCM / LVCM / TEFL


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි භාෂාව / ඉංග්‍රීසි කථනය සහ එලකියුෂන්
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
ගැහැණු ළමයින් සහ කාන්තාවන් සඳහා කථන ඉංග්‍රීසි

M.F. Fazna (ස්ත්‍රී) - A certified teacher of English, Elocution Speech & drama with Spoken English, Completed the Diploma level in Speech and Drama teaching


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගැහැණු ළමයින් සහ කාන්තාවන් සඳහා කථන ඉංග්‍රීසි
ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි කථන

Dr. P. T. Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Doctor of medicine MD, Master in Business Administration, Executive Master of Science in hospital administration


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ළමුන් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි කථන
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

Wathsala Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - Advance diploma in English, English language and literature teaching diploma


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය
වසර 4 සිට අවුරුදු 18 දක්වා එලකියුෂන්

Azaiya International Institute - ඔබේ දරුවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවට දුර්වල ද? ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට අප හා එක්වන්න


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
වසර 4 සිට අවුරුදු 18 දක්වා එලකියුෂන්
Sun British College - වවුනියාව

Sun British Business Management College is a leading educational institution in Language & IT fields.
ස්ථානයන්: මන්නාරම, යාපනය, වවුනියාව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sun British College - වවුනියාව
කථනය ඉංග්‍රීසි / එලකියුෂන් / කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා

Mrs. Dilshad (ස්ත්‍රී) - A female lecturer with overseas experience in early childhood teaching. We are a recognize UK institute


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කථනය ඉංග්‍රීසි / එලකියුෂන් / කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry