සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
English Grammar/Spoken English, Speech and Drama Classes

උපදේශක: Kaushalya Fernando (ස්ත්‍රී‍) - TEYL, AVCM, ALCM, ATCL, AMI, IWMS Registered.
ස්ථාන: හොරණ, ශ්‍රී ලංකාව


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry