සිංහල |  தமிழ் |  English
chemistrychemistry
ලයිසියම් ඇකඩමිය

ලයිසියම් ඇකඩමිය - Provides high-quality, holistic education for Primary, Secondary, Advanced and professional-levels


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලයිසියම් ඇකඩමිය
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය

Wathsala Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - Advance diploma in English, English language and literature teaching diploma


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
පෞද්ගලික සහ කණ්ඩායම් පන්ති - එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි, ඉංග්‍රීසි කථනය
English Grammar/Spoken English, Speech and Drama Classes

උපදේශක: Kaushalya Fernando (ස්ත්‍රී‍) - TEYL, AVCM, ALCM, ATCL, AMI, IWMS Registered.
ස්ථාන: හොරණ, ශ්‍රී ලංකාව


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
English Grammar/Spoken English, Speech and Drama Classes

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry