සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
Aunty Anne's AMI Montessori - ජා-ඇල සහ රාගම

ආයතනය: Aunty Anne's AMI Montessori - Montessori school and elocution classes


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Aunty Anne's AMI Montessori - ජා-ඇල සහ රාගම
Easy English Academy - ජා-ඇල

Easy English Academy - General English Pre Grade to AL, Elocution (Examinations at IWMS), British Council Courses (Starters / Movers / Flyers / KET / PET / FCE).
ස්ථානය: ජා-ඇල


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Easy English Academy - ජා-ඇල
Ishani Fernando School of Speech, Drama & Communication - ජා-ඇල

Classes by Ms. Ishani Fernando : L(CALSDA) Speech & Drama, A(CALSDA) Recital, Public Speaking (LAMDA), Reading Aloud (Victoria College, London), MSTSD(UK)


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Ishani Fernando School of Speech, Drama & Communication - ජා-ඇල

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry