සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති / IWMS විභාග

Gangani Weerasinghe (ස්ත්‍රී) - Higher National Diploma of Early Childhood Education, A registered teacher in IWMS, 10 years working experience as a teacher


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති / IWMS විභාග

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry