සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds
Cogent International Preschool and Daycare - දෙහිවල

ආයතනය: Cogent International Preschool and Daycare - We strive to provide a balance of social skills and educational skills


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cogent International Preschool and Daycare - දෙහිවල
එලකියුෂන් පන්ති

Buds & Blooms - Elocution Classes Age 2 years to 5 years Old Children Grade 1 to 5 students.
ස්ථානය: නුගේගොඩ


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් පන්ති
Elocution/ඉංග්‍රීසි පන්ති

Aaminah Lye (ස්ත්‍රී) - Diploma in psychology , Dip. in ICT, Level 4 Diploma in teaching and learning, Pursuing Higher diploma in early childhood education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Elocution/ඉංග්‍රීසි පන්ති
ගණිතය / සිංහල / එලකියුෂන් / කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි පන්ති

Heshani (ස්ත්‍රී) - Undergraduate and more than 9 years experience.


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය / සිංහල / එලකියුෂන් / කේම්බ්‍රිජ් ඉංග්‍රීසි පන්ති
Wellington Education Centre - දෙහිවල

ආයතනය: Wellington Education Centre - WEC offers various educational programmes in multiple disciplines


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Wellington Education Centre - දෙහිවල

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry