සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය, සිංහල භාෂාව පන්ති

PTK Hewawasam (ස්ත්‍රී) - Education For Kids Institute provides education for the ages of 4 years to 10 years of kids


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන්, ඉංග්‍රීසි කථනය, සිංහල භාෂාව පන්ති
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ළමුන් සඳහා

Mrs. Dilini Jayasuriya (ස්ත්‍රී) - Obtained Diploma in English teacher training, Obtained professional English at the Open University In Nawala


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති ළමුන් සඳහා
ඉංග්‍රීසි පන්ති, IELTS, එලකියුෂන්

Beginners English - Spoken, written, reading & listening with native English teacher, Elocution Classes, IELTS : general or academic


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි පන්ති, IELTS, එලකියුෂන්
Cogent International Preschool and Daycare - දෙහිවල

ආයතනය: Cogent International Preschool and Daycare - We strive to provide a balance of social skills and educational skills


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Cogent International Preschool and Daycare - දෙහිවල
Kimuthu Nursery School - පිළියන්දල

ආයතනය: Kimuthu Nursery School - Play group 2 1/2+, Lower Nursery 3+, Upper Nursery 4+


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Kimuthu Nursery School - පිළියන්දල
Connected ඇකඩමිය

ආයතනය: Connected Academy - Our goal is to make education more accessible by connecting students with educators across the globe


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Connected ඇකඩමිය
එලකියුෂන් පන්ති

Buds & Blooms - Elocution Classes Age 2 years to 5 years Old Children Grade 1 to 5 students.
ස්ථානය: නුගේගොඩ


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් පන්ති
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ

M.D.S. Mudalige (ස්ත්‍රී) - HNDE, TEYL, NVQ 4


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට සා/පෙළ
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති / IWMS විභාග

Gangani Weerasinghe (ස්ත්‍රී) - Higher National Diploma of Early Childhood Education, A registered teacher in IWMS, 10 years working experience as a teacher


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති / IWMS විභාග
එලකියුෂන් / ඉංග්‍රීසි කථනය / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති

Navoda Alagiyawanna (ස්ත්‍රී) - Diploma in Teaching Speech and Drama [University of West London], LAM Verse and Prose - Bronze Medal


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එලකියුෂන් / ඉංග්‍රීසි කථනය / ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති
Elocution/ඉංග්‍රීසි පන්ති

Aaminah Lye (ස්ත්‍රී) - Diploma in psychology , Dip. in ICT, Level 4 Diploma in teaching and learning, Pursuing Higher diploma in early childhood education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Elocution/ඉංග්‍රීසි පන්ති
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති

Be a part of  AOG Kids Campus, Where the emphasis is on academic preparation & Strong Character Building In A Nurturing Environment.
ස්ථානය: වැල්ලම්පිටිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
AMI Montessori / Preschool / එලකියුෂන් පන්ති / Day Care / උපකාරක පන්ති
Sripanee Institute - පන්නිපිටිය

ආයතනය: Sripanee Institute - Grades 1, 2, 3, 4 (Sinhala, Mathematics, ENV), Scholarship Classes, Grade 6 to 11 Classes


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Sripanee Institute - පන්නිපිටිය
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය

ආයතනය: MayBlu Academy -Director / Principal - Maeve Buultjens [LTCL (London), TEFL (Aus), IELTS exp. (Australia), B.Bus (Accounting & Life Underwriting Australia)]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MayBlu Academy - අතුරුගිරිය
English Club - මොරටුව

English Club - Age group 4 to 9 years


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
English Club - මොරටුව

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry