සිංහල |  தமிழ் |  English
Languages and General Courses - කොළඹ 6

ILC - We aim to educate the people on the importance of International Language Studies and offer high standard language classes.
ස්ථානය: කොළඹ 06


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Languages and General Courses - කොළඹ 6
භාෂා පන්ති

ආයතනය: Global Institute of Languages - We teach all Languages for all level of students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භාෂා පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry